Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) van Acantus bestaat uit vijf leden.

Samenstelling RvC

Dhr. H.H. (Hayo) Apotheker Voorzitter 
Voorzitter commissie Markt & Maatschappij
Mw. M.A.E. (Mirjam) Kuin Vicevoorzitter
Voorzitter commissie remuneratie en organisatieontwikkeling
Dhr. J.A. (Jan) Kruijer Lid RvC
Voorzitter Auditcommissie
Mw. A. M. (Annemarieke) Aarts Lid RvC
Op voordracht huurdersorganisaties
Lid commissie Markt & Maatschappij
Dhr. M.H. (Mathijs) ten Wolde

Lid RvC
Op voordracht huurdersorganisaties
Lid commissie remuneratie en organisatieontwikkeling
Lid Auditcommissie

Benoeming RvC

De leden van de RvC zijn voor een periode van vier jaar benoemd. In overeenstemming met de Governancecode kunnen de leden één keer herbenoemd worden. Twee van de leden worden benoemd op voordracht van de overkoepelende huurdersorganisaties.

Taken RvC

De RvC heeft als taak intern toezicht te houden op het beleid en de algemene gang van zaken van Acantus. De directie stelt besluiten vast. Een aantal in de statuten genoemde beslissingen van de directie heeft goedkeuring nodig van de RvC.

Documenten

Van links naar rechts: Jan Kruijer, Annemarieke Aarts, Anita Tijsma (bestuurder), Hayo Apotheker, Mathijs ten Wolde, Mirjam Kuin