Toezicht en verantwoording

Acantus heeft als woningcorporatie een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Toezicht op en verantwoording van de maatschappelijke taken die we uitvoeren is dan ook erg belangrijk. We gebruiken verschillende instrumenten om toezicht te houden op de bedrijfsvoering en om hierover verantwoording af te leggen.

Verantwoording

Intern leggen we verantwoording af aan de Raad van Commissarissen (RvC). Extern rapporteren we aan de Autoriteit woningcorporaties. Daarnaast verantwoorden we ons als lid van Aedes actief, volgens de normen die zijn vastgelegd in de Governancecode. Aedes is de brancheorganisatie van woningcorporaties. De Governancecode voor woningcorporaties bevat normen voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing.

Integriteit & klokkenluiderregeling

Het antwoord op de vraag hoe wij binnen onze organisatie omgaan met elkaar, maar ook met anderen, hebben wij samengevat in onze integriteitsrichtlijnen. Ook hebben de werknemers (en ook voormalig werknemers, stagiaires, zzp'ers, vrijwilligers en inleenkrachten) van Acantus het recht én de verantwoordelijkheid om (vermoedens van) onregelmatigheden of misstanden van algemene, operationele en/of financiële aard, die van invloed zijn op Acantus, te melden. Wij vinden het belangrijk dat op een adequate en veilige wijze dit soort zaken kunnen worden gemeld. De Klokkenluiderregeling bevat hiervoor een procedureregeling, waardoor de anonimiteit en vertrouwelijkheid van de melder wordt gegarandeerd.

Contactgegevens Klokkenluiderregeling

In eerste instantie kun je melding doen bij je eigen leidinggevende. Ben je niet (meer) in dienst bij Acantus, is deze leidinggevende niet meer aanwezig of betreft de melding de leidinggevende? Dan kun je intern terecht bij de vertrouwenspersoon, de business controller of adviseur HRM via 0900-8400. Je kunt ook terecht bij de externe vertrouwenspersoon Judith Visser via 06-18302032. Betreft de melding de bestuurder? Dan kun je terecht bij Hayo Apotheker, de voorzitter van de Raad van Commissarissen, via klokkenluider@acantus.nl

Naast de interne melding, kan ook een externe melding worden gedaan bij het Huis voor klokkenluiders. Dit kan als de melder het niet eens is met het door Acantus ingenomen standpunt en van mening is dat het vermoeden ten onrechte terzijde is gelegd of als de melder niet binnen de gestelde termijn een standpunt heeft ontvangen. Ook kan direct een externe melding worden gedaan als het doen van een interne melding niet kan worden gevraagd. Dat is in ieder geval aan de orde als uit een wettelijk voorschrift een plicht tot directe externe melding volgt of als:

  • er sprake is van acuut gevaar, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend maatschappelijk belang onmiddellijk externe melding noodzakelijk maakt;
  • het vermoeden bestaat dat de bestuurder en/of de RvC bij de misstand is betrokken;
  • een eerdere melding de misstand niet heeft weggenomen;
  • er ernstige vrees is voor tegenmaatregelen bij een interne melding.

Huis voor klokkenluiders
088-37 13 033
advies@huisvoorklokkenluiders.nl
www.huisvoorklokkenluiders.nl

Statuten