Huurders en relaties geïnformeerd over woningverdeling Woongroep Marenland

Vanaf 1 november 2023 nemen Acantus, Goud Wonen, Groninger Huis en Wierden en Borgen de woningen van Woongroep Marenland over. De laatste formaliteiten worden in oktober afgerond en daarmee is de verdeling van het woningbezit definitief. Huurders en relaties zijn persoonlijk geïnformeerd over wie hun nieuwe verhuurder wordt. Op 1 november 2023 houdt Woongroep Marenland op te bestaan.  

De overdracht is nodig, omdat eind 2022 bleek dat de risico’s voor Woongroep Marenland te groot waren om de versterkingsopgave en de andere taken zelfstandig voort te zetten. In de afgelopen maanden is de overdracht voorbereid en formeel voorgelegd aan huurdersorganisaties, ondernemingsraden, gemeenten waar de woningcorporaties actief zijn, de Autoriteit woningcorporaties (AW) en Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Alle partijen stemden in met de overdracht of gaven positief advies.  

Definitieve overdracht: 1 november 2023  
Acantus, Goud Wonen, Groninger Huis en Wierden en Borgen nemen per 1 november 2023 alle contractuele afspraken over die Woongroep Marenland met haar huurders had – alle contractuele afspraken blijven gelijk. Voor huurders veranderen dan alleen contactgegevens. Eind oktober krijgen zij persoonlijk bericht van hun nieuwe verhuurder en huurdersorganisatie. Met medewerkers van Woongroep Marenland zijn afspraken gemaakt voor een overstap naar een van de vier corporaties.  

Verdeling woningen gebiedsgericht  
Woongroep Marenland bezit 2.130 zelfstandige sociale huurwoningen in de gemeenten Eemsdelta en Het Hogeland. Daarnaast bezit de corporaties zorgwoningen, parkeervoorzieningen en een aantal bedrijfspanden. Er is gekozen voor een gebiedsgerichte verdeling van het bezit. Dit sluit aan bij de gebiedsgerichte werkwijze van de woningcorporaties in het aardbevingsgebied. Concreet betekent deze stap dat Groninger Huis 797 woningen overneemt in Appingedam. Acantus neemt 724 woningen over in Appingedam, Spijk, Holwierde en Bierum. Wierden en Borgen neemt 440 woningen over in 't Zandt, Zijldijk, Zeerijp, Eenum, Oosterwijtwerd, Middelstum, Roodeschool, Leermens en Uithuizermeeden. Goud Wonen neemt 169 woningen over in Uithuizen en Warffum. 

Samen sterk wonen in het Groningse aardbevingsgebied 
Een woningcorporatie die zijn bezit herverdeelt onder verschillende andere corporaties en vervolgens ophoudt te bestaan, is uniek in Nederland. De ontvangende corporaties voelen zich verantwoordelijk om Woongroep Marenland te helpen. Zij werken in Kr8-verband al intensief samen in de versterkingsopgave. Samen met huurders en samenwerkingspartners gaan de vier Groningse corporaties door met de volkshuisvestelijke opgave waar zij voor staan: de versterking van wijken en woningen, de verduurzaming van het woningbezit en de versterking van het sociale fundament in wijken en buurten.