Onderzoek huurdersparticipatie

In mei 2017 hebben wij ons digitaal klantenpanel benaderd over het onderwerp ‘Meepraten met Acantus (huurdersparticipatie)’. 290 respondenten hebben de vragenlijst ingevuld. Wat zijn de belangrijkste uitkomsten en wat gaan wij ermee doen?

Belangrijkste/meest opvallende uitkomsten

 • Meer dan de helft van de respondenten doen mee aan het digitale klantenpanel om via deze manier hun mening te geven of omdat ze het prettig vinden om via deze manier een bijdrage te leveren. Minder dan een kwart van de respondenten doen mee omdat ze zo een beetje invloed hebben.
 • Wij vroegen de respondenten of zij naast het klantenpanel ook op andere manieren willen mee praten. Hieruit is gebleken dat 24% (70 personen) van de respondenten wel wil meepraten via een informatieavond, 14% (42 personen) wil meepraten via een Huurdersadviesgroep (HAG) en 14% (41 personen) neemt graag deel aan een huurdersorganisatie. Uit de overige antwoorden blijkt dat de respondenten wel willen meepraten, maar dat de manier van meepraten afgestemd moet zijn op de privé/ thuis situatie. Meer dan de helft heeft geen behoefte aan verder mee te praten (56%).
 • Op de vraag over welke onderwerpen men graag zou willen meepraten, zijn de volgende antwoorden het meest gegeven:
  -Onderhoud woning/woongebouw
  -Toekomst woning/woongebouw (verkoop, verbetering, isolatie, sloop)
  -Woonomgeving (groen, verkeer, spelen)
  -Leefbaarheid (contact met de buurt, thuis voelen in buurt)
  -Beleid (huurverhoging, manier van woningtoewijzing, tuinonderhoud)
 • De bekendheid met de bestaande huurdersorganisaties is laag. 57% van de respondenten is niet bekend met de huurdersorganisaties. De Huurderskoepel Acantus (HKA) is het meest bekend (19%).
 • De bekendheid van andere organisaties die de belangen van een wijk/dorp behartigen is ook laag. Bij meer dan de helft van de respondenten (52%) is het niet bekend dat er organisaties zijn in de wijk/ dorp.
 • Van de respondenten is 5% actief in een organisatie die de belangen behartigt van een wijk/dorp. Hun motivatie hiervoor is grotendeels omdat zij zich betrokken voelen bij hun woonomgeving. Verder vinden zij het belangrijk om zich in te zetten voor hun buurt/dorp en vinden zij het prettig om iets voor anderen te doen.
 • Ongeveer 65% heeft geen behoefte aan het leveren van een bijdrage in een belangenorganisatie. Toch wil 17% wel een bijdrage leveren binnen een wijkteam, 14% binnen een bewonerscommissie en 14% binnen een huurdersorganisatie.
 • Ons panel vindt het wel belangrijk dat de volgende belangen worden behartigd in hun dorp, wijk of buurt. Zie onderstaande tabel.
 Belang  Aantal respondenten die dit belangrijk vinden  Percentage totaal
 Leefbaarheid (contact met buurt etc.)  189  65%
 Onderhoud van de woning/woongebouw  188  65%
 Toekomst van de woning/woongebouw (verkoop, verbetering, isolatie, sloop)  175  60%
 Beleid (huurverhoging, manier van woningtoewijzing, tuinonderhoud  159  55%
 Woonomgeving (groen, verkeer, spelen)  141  49%
 Voorzieningen (winkels, zorg, buurthuis)  104  36%

Wat gaat Acantus doen met de uitkomsten

Tevreden huurders zijn voor ons belangrijk. Onze huurders kunnen ons vertellen wat voor hen belangrijk is als het gaat om de woningen, de dienstverlening en de leefbaarheid in hun buurt of dorp. Door intensieve samenwerking en wederzijdse kennisdeling worden de huurders en de huurders- en bewonersorganisaties een volwaardiger samenwerkingspartner. Door deze inbreng kunnen wij onze dienstlening en onze producten beter afstemmen op de wensen. 
Dit klantenpanel maakt hier onderdeel van uit! De uitkomsten hiervan laten wij onderdeel zijn van onze beleidsvorming met betrekking tot huurdersparticipatie.