Huuropbouw

Maandelijks betaalt u huur voor uw woning. De huur bestaat uit een tweetal onderdelen, namelijk: een huurprijs en servicekosten.

Huurprijs

De huurprijs is afhankelijk van het aantal ‘punten' dat uw woning heeft. Dit aantal punten wordt aan de hand van het Woningwaarderingsstelsel (ook wel puntensysteem genoemd) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) per woning vastgesteld.

Punten bepalen maximale huurprijs

Het puntensysteem geeft de kwaliteit van een huurwoning in punten weer. Elk onderdeel van de woning, zoals oppervlakte en isolatie, krijgt punten. Hoe meer voorzieningen, hoe meer punten een woning krijgt. Bij elkaar opgeteld, leveren de punten een maximale huurprijs op. Deze wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over het Woningwaarderingsstelsel (WWS).

Wilt u graag weten hoeveel punten aan uw woning zijn toegekend? Dan kunt u een overzicht aanvragen via het formulier Informatie opvragen.

De huurprijs wordt jaarlijks aangepast. Meer informatie hierover leest u bij Huurverhoging.

Servicekosten

Naast de huurprijs worden er ook andere kosten in rekening gebracht. Dit worden servicekosten genoemd. De kosten die hieronder vallen, staan vermeld in uw huurovereenkomst.

Huurders van Acantus die meedoen aan het Glasfonds en Ontstoppingsfonds betalen hiervoor een vast bedrag per maand. Woont u in een flat of appartement? Dan kan het zijn dat u ook servicekosten betaalt voor:

  • het gebruik van water, gas, elektriciteit;
  • het schoonmaken van gemeenschappelijke ruimten, glazen wassen, afvoer van vuilnis, een huismeester, verlichting van gemeenschappelijke ruimten en het onderhoud van gemeenschappelijke tuinen en groenstroken.

Betaling servicekosten

Maandelijks betaalt u een voorschot op de servicekosten. Dit gebeurt via uw maandelijkse huurbetaling.

Afrekening servicekosten

Elk jaar ontvangt u een afrekening van de servicekosten. Hierin staan de werkelijk gemaakte kosten en de voorschotten die u heeft betaald. Is het voorschot hoger geweest dan de werkelijke kosten, dan krijgt u een bedrag terug. Heeft u te weinig betaald, dan moet u het verschil bijbetalen.

Bij de afrekening van servicekosten hebben wij een minimum bedrag voor terugbetaling en invordering:

  • alle bedragen lager dan € 2,- worden niet aan de huurder uitbetaald;
  • alle bedragen lager dan € 5,- worden niet bij de huurder in rekening gebracht.

Aanpassen voorschot servicekosten

Bij het opmaken van de jaarlijkse afrekening bekijken we of het voorschot nog voldoende is, of misschien bijgesteld moet worden. Passen wij het voorschot aan, dan informeren wij u hierover in de brief over de jaarlijkse huurverhoging.

Niet verrekenbare servicekosten

Voor de servicekosten voor glasschade en rioolontstoppen ontvangt u geen afrekening. U betaalt een vast bedrag per maand. Zie ook Niet verrekenbare servicekosten.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met het vastgestelde bedrag? Neemt u dan contact op met onze afdeling Klant Contact Centrum via 0900 - 8400.
Vindt u ook na een toelichting dat de hoogte van het voorschotbedrag servicekosten niet klopt? Dan kunt u een bezwaar indienen bij de Huurcommissie. Zij doen in dat geval een bindende uitspraak.

Veel gevraagd over Huuropbouw

Kan ik bezwaar maken tegen de WOZ-waarde?

Ja, u kunt bij de gemeente een bezwaar indienen tegen de WOZ-waarde van uw woning. Echter, een wijziging van de WOZ-waarde heeft in de meeste gevallen geen gevolgen voor de huidige huurprijs van uw woning.

Levert een wijziging in de WOZ-waarde een huurprijsverlaging op?

Als de WOZ-waarde wijzigt heeft dit invloed op de puntenwaardering van een huurwoning. Dit heeft dan gevolgen voor de maximale huurprijs die Acantus voor een huurwoning mag vragen. Een wijziging van de WOZ-waarde levert in de meeste gevallen geen verlaging van de huurprijs op. De gemiddelde huurprijs bij Acantus is namelijk 70% van de maximale huurprijs.

Wat is het Woningwaarderingsstelsel en kan ik hier een kopie van ontvangen?

Het Woningwaarderingsstelsel (WWS) is het puntensysteem voor sociale huurwoningen die de maximale huurprijs voor een sociale huurwoning bepaalt. De woning krijgt voor de verschillende kwaliteitselementen punten. Bij het puntenaantal hoort een maximale huurprijs. De woning krijgt punten voor onder meer de oppervlakte van de vertrekken, voorzieningen in de keuken, het sanitair, de energieprestatie en de WOZ-waarde. Op de website van de rijksoverheid leest u meer over het Woningwaarderingsstelsel (WWS).

Waarom ontvang ik als huurder een WOZ-beschikking?

Gemeenten zijn verplicht om vanaf 2016 ook aan huurders een WOZ-beschikking te sturen. De reden hiervan is dat per 1 oktober 2015 het puntenstelsel waarmee de maximale huurprijs van een huurwoning wordt berekend is gewijzigd. Dit wordt ook wel het Woningwaarderingsstelsel (WWS) genoemd. Een belangrijke wijziging is dat de WOZ-waarde van de woning nu onderdeel uitmaakt van het puntentotaal. Daarnaast wordt op basis van de WOZ-waarde de gemeentelijke waterschap heffingen bepaalt, die deels voor rekening van de huurder zijn (afvalstofheffing etc.) Daarom is het van belang dat u als huurder weet wat de hoogte van de WOZ-waarde is.

Wat is WOZ-waarde?

WOZ staat voor wet Waardering Onroerende Zaken. De WOZ-waarde is de waarde van een huis.

Wat is een WOZ-beschikking?

In de WOZ-beschikking staat de WOZ-waarde. U ontvangt deze beschikking van uw gemeente.